Organizații Publice

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

http://www.fonduri-ue.ro/

Ministerul Fondurilor Europene se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, în principiu, următoarele atribuții:

a) atribuțiile prevăzute de art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

b) cooperează cu instituțiile având atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, în condițiile prevăzute de lege;

c) cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale;

d) cooperează cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale financiare din instrumente structurale;

e) îndeplinește atribuțiile aferente autorităților de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;

f) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;

g) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României;

h) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic Financiar 2009-2014 și potrivit Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

i) îndeplinește atribuțiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finanțare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului European Financiar 2009-2014 și ale anexei B a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

j) îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, prevăzute în memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;

k) îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene;

l) îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;

m) îndeplinește atribuțiile aferente autorității de management pentru Programul ISPA;

n) îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe și Programul de cooperare elvețiano-român;

o) îndeplinește atribuțiile aferente participării la cooronarea politicii în domeniul polilor de creștere;

p) îndeplinirea atribuțiilor aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2012-2015 la nivelul structurii proprii;

q) colaborează, pe domeniul de competență, cu inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Fondurilor Europene exercită, în condițiile legii, audit intern asupra activităților desfășurate potrivit competențelor sale.

Ministerul Fondurilor Europene inițiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate și avizează proiecte de acte normative care au legătură cu activitatea sa.

Ministerul Fondurilor Europene elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în coordonarea ministerului, potrivit competenței sale.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.

Pentru realizarea funcțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene solicită autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale și locale informații necesare desfășurării activității sale care îi sunt furnizate, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între părțile implicate.

Ministerul Fondurilor Europene stabilește, în condițiile legii, raporturi de colaborare cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene.

Ministerul Fondurilor Europene stabilește, în condițiie legii, împreună cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz.


AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI (ANFP)

http://www.anfp.gov.ro/

ANFP a fost înfiinţată prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu scopul de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici. 
ANFP funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.


INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale (Constituția României, art.123). Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local (Legea 340/2004, republicată).

Principalele atribuții ale Instituției Prefectului:

- exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti;

- soluţionarea cererilor privind restituirea proprietăţii/acordarea despăgubirilor formulate în baza actelor normative  în vigoare (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar,  Legea nr. 9/1998,  Legea nr. 290/2003);

- monitorizarea realizării în municipiul Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi programele de dezvoltare locală;

- eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

- înmatricularea şi eliberarea permiselor auto;

- supralegalizarea/aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul Romaniei care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga;

- organizarea Colegiului prefectural - organul consultativ al prefectului, ce are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul municipiului Capitalei;

-  managementul situaţiilor de urgenţă.

Detalii despre activitatea instituției sunt disponibile la adresa www.prefecturabucuresti.ro și pe pagina de Facebook a instituției (https://www.facebook.com/pages/Institutia-Prefectului-Municipiului-Bucuresti/702262189844265 )

Instituția organizează stagii de practică/internship pe tot parcursul anului, în baza unei solicitări prealabile scrise şi a unui contract-cadru de colaborare/ unei convenţii încheiate între partenerul de practică şi organizatorul de practică. Documentele se înregistrează şi se depun la registratura instituţiei.

Contact: Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701, telefon:  021.312.65.25, fax: 021.312.25.33, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PRIMAR GENERAL: Sorin Mircea Oprescu
http://www.pmb.ro/
Splaiul Independenţei 
nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
fax: 021.312.00.30

Municipiul Bucureşti şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative au încheiat acord de cooperare in anii universitari 2014/2015 şi 2015/2016, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ

http://www.ipe.ro/

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Romane. Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 27 cercetători, dintre care 9 au titlul de doctori in ştiinţe economice şi matematice şi 9 sunt doctoranzi. Doi dintre cercetători sunt antrenaţi şi in activităţi didactice, iar 2 au deţinut importante funcţii in administraţia publică (Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, consilieri ai Primului Ministru).

Institutul realizează proiecte de cercetare in următoarele domenii:

*       Cercetare fundamentală - modelare şi prognoză economică, econometrie, macroeconomie, modelare non-lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos determinist, teoria consumului, modelarea economiei informale, Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii (Noua economie)

*       Evaluarea politicilor - politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională.

*       Studii empirice şi sondaje - determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe in structura consumului populaţiei

*       Studii de impact in contextul extinderii Uniunii Europene - raportul dintre criteriile convergenţei in termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională in vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare in profil regional

*       Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt - estimarea evoluţiei viitoare a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.


AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE  (A M R S P )

http://amrsp.com.ro/

A M R S P este o autoritate de reglementare, organizata ca institutie publica autonoma, neguvernamentala, non profit, de interes  local si utilitate publica a Municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica, finantata din cota din tariful practicat de prestatorii de servicii.

Institutia a fost infiintata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 339 / 30.09.2009. Astfel, AMRSP a preluat atributiile Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa – Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC) si Agentiei Municipale de Eficientizare si Reglementare in domeniu Energiei Bucuresti (AMEREB).

Conducere: Adrian CRISTEA - Director General 
Adresa de contact email: secretariat@amrsp.com.ro

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

http://www.roaep.ro/

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă fundamentală a statului român care urmăreşte organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale, a egalităţii de şanse în competiţia politică, a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Misiune

Autoritatea are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale în materie.

Activitatea Autorităţii Electorale Permanentă este orientată spre:

 • asigurarea şi îmbunătăţirea constantă a cadrului legal şi organizatoric al alegerilor şi al oricăror alte consultări, la nivel naţional sau local, precum şi al finanţării partidelor politice, în concordanţă cu instrumentele juridice de drept internaţional, acquis-ul comunitar şi dispoziţiile constituţionale;

 • aplicarea unitară, pe întreg cuprinsul ţării, a dispoziţiilor legale din domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice şi controlul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor care revin celorlalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniu;

 • educarea electoratului şi a celorlalţi participanţi la alegeri;

 • reprezentarea în plan extern a statului român ca principal vector de imagine al acestuia în ceea ce priveşte gradul de democratizare al României, măsurat prin modul de exercitare a drepturilor electorale, egalitatea de şanse în competiţia politică şi transparenţa în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Contact: Tel: (021)310.07.66 Fax: (021)310.13.87 E-mail: office@roaep.ro


AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (ANOFM)

http://www.anofm.ro/

ANOFM are în subordine Agenţia Municipiului Bucureşti, 41 de agentii judetene ( în cadrul cărora funcţionează 70 de agentii locale şi 141 puncte de lucru), 8 centre judeţene de formare profesională a şomerilor, 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor, precum şi Centrul Naţional pentru Formarea Profesională a Personalului Propriu Râşnov.

Serviciile sale se adreseaza somerilor si agentilor economici.
Principalul sau obiectiv este cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit scaderea ratei somajului.

Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt:

• Institutionalizarea dialogului social în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
• Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
• Aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are urmatoarele atributii principale:
• organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neîncadrate în munca;
• orienteaza persoanele neîncadrate în munca si mediaza între acestea si angajatorii din tara, în vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;
• face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj;
• administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
• propune Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în munca;
• organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
• implementeaza programe finantate din Fondul Social European;
• elaboreaza, în baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Adresa: Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti 040305

Contact: anofm@anofm.ro


AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI

http://www.bucuresti.anofm.ro/

Serivicii oferite de A.M.O.F.M. Bucureşti:

 • Medierea muncii
 • Informarea si consilierea profesionala
 • Acordarea de credite avantajoase
 • Completarea veniturilor salariale
 • Calificarea somerilor in meserii cerute de agentii economici - Cursuri de calificare si recalificare
 • Subventionarea cheltuielilor angajatorilor pentru servicii de formare profesionala a angajatilor proprii
 • Servicii de preconcediere
 • Subventionarea locurilor de munca
 • Participarea la Bursele locurilor de munca organizate de AMOFM Bucuresti

Adresa: Strada Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, Bucureşti

Tel: 021.316.29.03 


INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA (IER)

http://www.ier.ro/

IER este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie – studii, formare, traduceri, comunicare – astfel:

elaborarea de studii şi analize de strategie şi politici pentru sprijinirea progresului României în spaţiul Uniunii Europene şi exercitarea atributelor sale de stat membru;

organizarea de activităţi de formare în domeniul afacerilor europene;

coordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare;

stimularea de dezbateri publice pe teme europene.

Contact: Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucuresti, Romania
e-mail: http://ier@ier.ro